1. Właścicielem serwisu StrefaGsuite.pl jest firma Innovation Energy Technologies LTD, zarejestrowana w Companies House UK pod numerem identyfikacyjnym 14466278 z siedzibą 128 City Road, EC1V2NX Londyn, zwana w dalszej części regulaminu serwisem, administratorem, oferentem, sklepem, sprzedawcą, dostawcą, pośrednikiem.
 2. Sklep nie jest płatnikiem VAT, a wszystkie ceny podawane są jako wartość końcowa brutto.
 3. Serwis oferuje w ramach posiadanych przez siebie pakietów Google Workspace dostęp do interfejsu użytkownika w serwisie Google Workspace za pośrednictwem przeglądarki internetowej i aplikacji na telefon, w domenie własnej klienta biznesowego.
 4. Klient otrzymuje w ramach umowy dostęp do własnej jednostki administracyjnej admin.google.com w której może dokonywać aktualizacji danych użytkowników, zmieniać hasła użytkowników, zawieszać konta użytkowników, odzyskiwać dane z usług Google GMail oraz Google Drive do 30 dni wstecz, odzyskiwać dostęp do kont użytkowników.
 5. Użytkownik ma prawo do zakupu dowolnej ilości kont wraz z swoimi domenami głównymi w ramach usługi Google Workspace z ograniczeniem przestrzeni dyskowej do 30 GB na każdego użytkownika w ramach zakupionej usługi przez klienta.
 6. Klientem może zostać każda osoba reprezentująca firmę, spółkę, fundację, stowarzyszenie. przedsiębiorstwo Polskie posiadające numer NIP lub zagraniczne, każda firma z terenu Unii Europejskiej oraz z Europy, również z Wielkiej Brytanii.
 7. Właściciel nie prowadzi sprzedaży usług dostępu dla klientów indywidualnych i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 8. Sprzedawca w ramach zawartej umowy realizuje częściową konfigurację usługi wobec klienta na podstawie dostarczonych przez klienta danych, w tym:
  – konfiguruje serwery DNS i MX dla domeny klienta u operatora domeny na podstawie otrzymanych danych,
  – realizuje transfer zawartości skrzynek pocztowych z starego serwera pocztowego do Google Workspace z pominięciem struktur katalogów oraz załączników wielkości większej niż 20MB na każdą z wiadomości,
  – nie transferuje zawartości usług takich jak dyski NAS, dyski Google Drive, dokumenty Google, itd.
 9. Klient zobowiązuje się dodać niezbędne rekordy DNS do rejestratora domeny celem jej weryfikacji oraz konfiguracji, na zlecenie Administratora StrefaGsuite.pl lub udostępnienie administratorowi dostępu do panelu zarządzania twoją domenę za pośrednictwem twojego komputera z użyciem oprogramowania AnyDesk do zdalnej kontroli celem przeprowadzenia konfiguracji.
 10. Strefa Gsuite nie akceptuje domen, które posiadały lub posiadają jakikolwiek abonament w ramach usługi Google Workspace wykupiony bezpośrednio od Google Inc. Dodanie takiej domeny możliwe jest po opłaceniu usługi ręcznego transferu w wysokości 120,00 zł brutto przed jej wykonaniem za maksymalnie 10 transferowanych kont oraz udzieleniem dostępu do konta Superadministratora starego Google Workspace celem dokonania transferu. Wykupiony pakiet bezpośrednio od Google w wersji z abonamentem celem poprawnego transferu musi być ważny przez okres minimum 10 dni celem możliwości przeprowadzenia transferu.
 11. Wszelkie dodatkowe zlecenia realizowane są na żądanie klienta dla jego domeny, po uprzedniej autoryzacji opłatą bezzwrotną 120,00 zł brutto za usługę, w tym routing, dodatkowe zabezpieczenia, chyba że strony umowy ustaliły inne warunki umowy.
 12. Koszt usługi wynoszącej:
  – 220,00 zł brutto za dożywotni dostęp dotyczy 1 konta użytkownika w jednej domenie do maksymalnie 10 użytkowników,
  – 160,00 zł brutto za dożywotni dostęp dotyczy 1 konta użytkownika w jednej domenie w pakiecie od 11 do 50 użytkowników,
  – 120,00 zł brutto za dożywotni dostęp dotyczy 1 użytkownika w jednej domenie w pakiecie powyżej 50 użytkowników.
 13. W ramach usługi użytkownik otrzymuje dostęp do aplikacji Google Workspace w domenie klienta, w tym: Gmail, Moja Firma, Dysk, Dokumenty, Arkusze, Skoroszyty, Prezentacje, Kalendarz, Chat, Meet, Formularze, Currents, Witryny, Kontakty, Youtube, Classroom.
 14. Czas realizacji aktywacji usługi wynosi od 1 godziny do 72 godzin i zależny jest od wielu czynników, np. zakolejkowania zleceń. Nie uwzględnia on: opóźnień w propagowaniu wpisów w strefie DNS operatora domeny klienta, czas ten doliczany jest do maksymalnego czasu realizacji zlecenia.
 15. W momencie zamówienia usługi, użytkownik musi podać adres AnyDesk do połączenia zdalnego (adres dostępny jest automatycznie po pobraniu i uruchomieniu aplikacji AnyDesk) lub zaznaczyć opcję skonfiguruję DNS samodzielnie.
 16. Użytkownik zobowiązuje się włączyć podwójną autoryzację konta (2FA) w usłudze Google Workspace, będącą podstawą bezpieczeństwa konta, a szkody wynikające w związku z brakiem tego zabezpieczenia będą obciążały klienta zakupionej usługi w przypadku złamania zabezpieczeń Google przez osoby trzecie.
 17. W przypadku złamania zabezpieczeń konta w usłudze Google Workspace, które nie posiadało podwójnej autoryzacji, StrefaGsuite.pl nie ponosi za to odpowiedzialności.
 18. Zabrania się udostępniania przez użytkowników w ramach usług Google Workspace nielegalnych plików, nielegalnych kopii programów, plików z pornografią dziecięcą i nawiązujących do sekt satanistycznych, plików do łamania zabezpieczeń, wirusów, trojanów, malware, jak również zabrania się wysyłania newsletterów, mailingu, spamu z kont pocztowych w ramach usług Gmail Google Workspace, pod rygorem zablokowania wszystkich kont w domenie klienta bez prawa do zwrotu opłaconego abonamentu, jak również pod rygorem kary przewidzianej w niniejszej umowie i regulaminie płatnej z terminem płatności w dniu wykrycia działania niezgodnego z regulaminem:
  – 1000,00 zł w przypadku wysyłki spamu i zgłoszenia ze strony Google Inc tego problemu po uprzedniej blokadzie domeny klienta,
  – 2000,00 zł w przypadku udostępniania nielegalnych kopii programów, plików z filmami pornograficznymi, pornografii dziecięcej, plików z treściami nawiązującymi do sekt satanistycznych,
  – 2000,00 zł w przypadku udostępniania plików i programów do łamania zabezpieczeń, wirusów, trojanów, malware i innych szkodliwych aplikacji dla komputerów lub telefonów,
  – 20000,00 zł w przypadku innych działań na szkodę administratora, partnerów, kontrahentów i klientów strefagsuite.pl.
 19. Ponadto punkt 16 nie wyłącza prawa dla właściciela StrefaGsuite.pl do dochodzenia prawa roszczenia finansowego oraz odszkodowawczego przez Sądem za szkody wyrządzone właścicielowi serwisu, jak i innym klientom serwisu StrefaGsuite.pl poprzez nieodpowiedzialne działania przez klienta i/lub użytkownika korzystającego z usługi w ramach domeny klienta łamiące regulamin StrefaGsuite.pl oraz Google Workspace.
 20. Za niedostępność usług Google Workspace spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, jak również za które odpowiada bezpośrednio Google Workspace np. prace konserwacyjne – administrator serwisu StrefaGsuite.pl nie odpowiada.
 21. Zakupiony produkt cyfrowy niezapisany na fizycznym nośniku danych dostarczonym do klienta nie podlega zwrotom, tym samym właściciel serwisu wyłącza rękojmie dla tego produktu.
 22. Płatność za usługę klient zobowiązuje się uiścić w terminie 3 dni od dokonania zamówienia za pośrednictwem przelewu tradycyjnego w oparciu o zamówienie, przez przelewy24, płatność BLIK lub kartą płatniczą, a w przypadku braku płatności w terminie usługa zostanie anulowana.
 23. Klient dokonujący płatności na podstawie faktury końcowej wystawionej po zrealizowaniu usługi zobowiązany jest do zapłaty za usługę w terminie zgodnie z otrzymaną fakturą, a w przypadku opóźnień nie przekraczających 3 dni kalendarzowych dokonania płatności ustawowych odsetek za opóźnienie płatności. W przypadku braku płatności administrator ma prawo do zablokowania wszystkich usług dostarczonych i wykonanych przez sprzedawcę oraz do wstrzymania realizacji usług niedokończonych oraz do wstrzymania dostarczania produktu przez sprzedawcę. Za wznowienie dostępu do usług zostanie nałożona opłata manipulacyjna wynosząca 10% wartości faktury, nie więcej niż 500,00 zł brutto. Dostęp ponowny do usług, rozpoczęcie ponowne realizacji usług, dostarczenie produktów i usług będzie możliwy po dokonaniu przez klienta płatności: nieopłaconej faktury za wykonaną lub zrealizowaną usługę, odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności, opłaty manipulacyjnej za wznowienie dostępu do usług. Niniejszy punkt regulaminu jest integralną częścią wszystkich umów zawartych z firmą INNOVATION ENERGY TECHNOLOGIES LTD., wcześniej zwaną również ECOWEB.PL, ECOWEB i TPOZYCJA.PL.
 24. Integralną częścią regulaminu jest polityka prywatności dostępna pod adresem https://strefagsuite.pl/polityka-prywatnosci/.